PRAWO ZARZĄDCY


Umowa najmu lokalu zapeweniająca
ochronę wynajmującego.

biuro@prawo-zarzadcy.pl
+48 787 610 727

Niniejszy projekt skierowany jest do zarządców i właścicieli nieruchomości obejmujących lokale stanowiące lub mające w przyszłości stanowić przedmiot umowy najmu.

Macie Państwo wątpliwości związane z tym, jak powinna być skonstruowana umowa najmu lokalu, aby była zgodna z przepisami prawa, a jednocześnie zapewniała bezpieczeństwo i ochronę interesów wynajmującego?

Czy napotkali Państwo trudności z wyegzekwowaniem należności czynszowych?

Dysponują Państwo lokalem lub lokalami, co do których orzeczono nakaz ich opuszczenia i opróżnienia, a wyrok nie może być wykonany ze względu na niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego? Czy wiecie Państwo, że w takim wypadku należy się Państwu od tej gminy odszkodowanie?

U podstaw projektu leży przekonanie, że lokator, a więc strona z pozoru słabsza, tak naprawdę jest stroną uprzywilejowaną. Zarządcy i właściciele nieruchomości, pomimo długookresowych opóźnień w zapłacie czynszu często pozostają bezradni i zmuszeni są do znoszenia obecności na terenie ich nieruchomości „darmowych lokatorów”.

Szczególnie istotna z punktu widzenia interesów zarządcy (właściciela) nieruchomości jest także praktyka polegająca na powszechnym przyznawaniu w wyrokach eksmisyjnych prawa do lokalu socjalnego, co istotnie odsuwa w czasie, a w większości wypadków de facto uniemożliwia wykonanie tego rodzaju wyroku.

W takim wypadku właściciel (zarządca) nieruchomości uprawniony jest, po spełnieniu określonych warunków, do odszkodowania od gminy, która w przeciwieństwie do lokatorów jest podmiotem gwarantującym wypłacalność. Pomimo tego, większość uprawnionych akceptuje brak możliwości korzystania z lokalu i czeka na przyznanie przez gminę lokalu socjalnego. Często oznacza to długie lata braku możliwości korzystania z lokalu oraz braku jakiejkolwiek rekompensaty z tego tytułu!

Współpracując z Centrum możesz zmienić obecny stan rzeczy. Centrum dostrzegło wskazane powyżej zagadnienia i podjęło się kompleksowego spojrzenia na problemy sektora najmu lokali mieszkalnych i użytkowych w Polsce.